کتاب ها

مناسبت ها

۱۳۹۲/۰۳/۰۴امام زمان علیه السلام كنار قبر عمه ی مکرمه ی خود در شام
امام زمان علیه السلام كنار قبر عمه ی مکرمه ی خود در شام

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ در مقدمه کتاب "خصائص الزینبیه" داستانی آمده است که از جهاتی قابل استفاده است و آن این است که:مرحوم حاج محمد رضا سقازاده، كه يك..

clear-bug-div
واحد پول